Evangelisk och Ortodox! Går det att kombinera?

S:t Petrus Evangeliska Ortodoxa församling grundades 1983. Influenserna kom från USA. Där hade ett nätverk av protestantiska församlingar under några år försökt närma sig den första kristna kyrkans liv och lära. Man studerade de tidiga kyrkofädernas skrifter och försökte leva i en praktisk och nära vardagsgemenskap. Gudstjänsten firades enligt en liturgisk ordning där folket, diakonerna, prästerna och biskopen utgjorde den lokala församlingen.
Mycket av teologin hämtas ur den ortodoxa ådran men S:t Petrus församling har behållit en bred svensk musiktradition och en evangelisk betoning på personlig tro och omvändelse.
En längtan har varit att återupptäcka en del av den världsvida kyrkans skatter som inom olika traditioner ibland blivit överbetonade eller rent av bortglömda. Exempel skulle kunna vara synen på jungfru Maria, fastan, nattvarden, gudstjänstspråket, det allmänna prästadömet mm.